Radca Kraków kancelaria rady prawnego w Krakowie

Prawo cywilne

Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego. Kancelaria na bieżąco monitoruje orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to oferować swoim Klientom profesjonalną usługę we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza w sprawach dotyczących:

 • dochodzenia roszczeń o zapłatę w postępowaniu upominawczym;
 • windykacji należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowaniem do dłużników wezwań do zapłaty,
 • zawezwania do próby ugodowej;
 • ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika- skarga paulińska;
 • eksmisji i dochodzenie zaległego czynszu;
 • odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności;
 • zasiedzenia nieruchomości, w tym o zasiedzenie ułamka nieruchomości;
 • opracowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
 • ustanowienia drogi koniecznej;
 • ustanowienia służebności osobistej;
 • zamiany służebności osobistej na rentę;
 • zmiany dożywocia na rentę;
 • żądania uznania umowy dożywocia za bezskuteczną;
 • spraw związanych z ustalaniem służebności przesyłu,
 • spraw wieczystoksięgowych, w tym pomoc w sporządzeniu formularzy w postępowaniu wieczysto księgowym;
 • zniesienia współwłasności, w tym zniesienie współwłasności z wyrównaniem udziałów, spłatą lub dopłatą;
 • ochrony własności i posiadania;
 • roszczenia z tytułu użytkowania;
 • rozliczenia konkubinatu;
 • bezpodstawnego wzbogacenia;
 • roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów, takich jak umowa o dzieło, roboty budowlane, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka, zlecenie
 • negocjowania umów wraz z Klientem i jego Kontrahentem przez ich zawarciem,
 • sporządzania analiz i opinii prawnych,
 • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu czynów niedozwolonych,
 • roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet).

Kraków, ul. Starowiślna 66/2 to siedziba Kancelarii, gdzie Kancelaria udziela porad prawnych w tym zakresie, sporządza pisma sądowe i opinie prawne, reprezentuje Klientów przed Sądami i innymi organami, prowadzi negocjacje i mediacje, dążąc do satysfakcjonującej dla Klienta ugody.

adres: ul. Starowiślna 66/2, 31-035 Kraków
telefon: 796 906 306
Realizacja: Internet Arts